Fuzhou – Forgotten Land

PORTFOLIO

Fuzhou 9, China, 2017 / Pigment print

Fuzhou 14, China, 2017 / Pigment print

Fuzhou 15, China, 2017 / Pigment print

Fuzhou 16, China, 2017 / Pigment print

Fuzhou 18, China, 2017 / Pigment print

Fuzhou 19, China, 2017 / Pigment print

Fuzhou 22, China, 2017 / Pigment print

Fuzhou 23, China, 2017 / Pigment print

Fuzhou 33, China, 2017 / Pigment print

Fuzhou 38, China, 2017 / Pigment print

Fuzhou 51, China, 2017 / Pigment print

Fuzhou 55, China, 2017 / Pigment print

Fuzhou 62, China, 2017 / Pigment print

Fuzhou 70, China, 2018 / Pigment print

Fuzhou 87, China, 2018 / Pigment print

Fuzhou 107, China, 2018 / Pigment print

Fuzhou 116, China, 2018 / Pigment print

Fuzhou 118, China, 2018 / Pigment print

Fuzhou 126, China, 2018 / Pigment print

Fuzhou 127, China, 2018 / Pigment print

Fuzhou 128, China, 2018 / Pigment print

Fuzhou 131, China, 2018 / Pigment print

Fuzhou 139, China, 2018 / Pigment print

Fuzhou 151, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 152, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 153, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 157, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 160, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 162, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 163, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 165, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 170, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 171, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 174, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 179, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 181, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 183, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 188, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 197, China, 2019 / Pigment print

Fuzhou 200, China, 2019 / Pigment print

previous arrow
next arrow
Slider